CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ASSEGURANÇA DEL CEC

Descarrega les característiques generals en PDF

El soci de ple dret del CEC que hagi escollit l’assegurança del CEC, i tots els socis menors,  podran gaudir de l’assegurança que el CEC garanteix cada any a aquestes categories de socis. L’assegurança col·lectiva és de reemborsament, i permet cobrir les despeses mèdiques, de rehabilitació i farmacèutiques i triar els professionals per qui voldreu ser atesos.

Qualsevol accident, per poc important que sembli, notifiqueu-lo per telèfon en el termini màxim de 7 dies; d’aquesta manera evitareu quedar fora de la cobertura de l’assegurança: 93 301 40 83 (des de l’estranger 00 34 93 301 40 83) – Corredoria J. Tell, SL, laborables de 8 a 14 i de 15:30 a 18:30 h. La pòlissa d’accidents col·lectiva de Zurich és la núm 20732707.

L’Assegurança del CEC en resum

 • L’assegurança del CEC és de reemborsament. Això vol dir que nosaltres haurem d’incórrer en totes les despeses d’entrada i que obtindrem un reintegrament per transferència a posteriori.
 • Podrem escollir els professionals i els centres on volem ser atesos; només hem de conservar tota la informació sanitària relacionada amb l’accident.
 • Es cobreixen les despeses mèdiques, de farmàcia i de fisioteràpia amb prescripció del metge relacionades amb l’accident, a partir d’una franquícia de 60 €, que correrà a càrrec de l’accidentat, i fins a 6.000 €.
Els socis de ple dret del CEC que hagin escollit l’assegurança del CEC i els socis menors pel fet de ser-ho i d’estar al corrent del pagament, estan coberts per aquesta assegurança d’accidents en les condicions i amb les excepcions que s’esmenten.
Tot el món excepte les zones polars
 • Els accidents esdevinguts de la pràctica esportiva en les activitats organitzades pel CEC; la cobertura inclou el desplaçament in itinere excepte desplaçaments en motocicleta.
 •  Els accidents esdevinguts de la pràctica esportiva en les activitats a títol personal de les disciplines pròpies del CEC. En aquests cas no es cobreixen els accidents en desplaçament in itinere.
 • Els accidents que portin com a conseqüència despeses de curació, recerca i salvament, la invalidesa permanent o la mort.
 • S’entén com a accident tota lesió corporal que sigui consequència d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la voluntat de l’assegurat
 • Els fenòmens de la naturalesa.
 • Les insolacions, congelacions i altres efectes de la climatologia, així com les picades d’insectes i les mossegades d’animals i també el mal agut de muntanya (MAM) o mal d’alçada es cobreixen sempre que es produeixin com a conseqüència d’un accident.
En cas de mort………………………………………………………….. 3.000 €

Incapacitat permanent (segons barems) ……………………… 6.000 €

Assistència en centres de lliure elecció…………………………. 6.000 €

Assistència en centres concertats……………………………….. Ilimitada

Franquícia (a cobrir per part de l’assegurat)………………………. 60 €

Recerca i rescat: S’inclouen les despeses de recerca i rescat de l’assegurat com a conseqüència d’un accident garantit a l’entorn de la muntanya o quan, sense haver-hi accident, la situació suposi un risc imminent per la vida o la integritat física de l’assegurat. Límit de 6.000 €.

La cobertura es limita a les activitats de senderisme, sempre i quan siguin organitzades pel CEC. Els desplaçaments queden inclosos en aquest cas. Les garanties són les següents:

En cas de mort………………………………………………………….. 1.500 €

Incapacitat permanent (segons barems) ……………………… 6.000 €

Recerca i rescat………………………………………………………….. 6.000 €

 1. En queden expressament exclosos els sinistres no comunicats a la companyia d’assegurances en el termini de 7 dies, excepte que la gravetat del sinistre o la falta de mitjans disponibles ho justifiquin.
 2. En queden exclosos els processos de sobrecàrregues musculars o articulars i les tendinitis no traumàtiques.
 3. La malaltia comuna, fins i tot quan es manifesta fent alguna de les activitats cobertes.
 4. En queden expressament exclosos els accidents esdevinguts en desplaçaments amb transport públic o privat al lloc de la pràctica esportiva en el cas d’activitats no organitzades pel CEC. En qualsevol cas queden coberts els accidents esdevinguts en l’entorn de la muntanya, així com en els mitjans de transport necessaris per a la pràctica esportiva (remuntadors, trens cremallera i telefèrics.
 5. Els accidents que puguin produir durant la pràctica de qualsevol activitat no pròpia del CEC, especialment els esdevinguts durant el pilotatge d’aeronaus o la pràctica de vol sense motor, parapent, ala delta o paracaigudisme.
 6. En queden excloses les operacions de rescat o recerca que s’hagin produït com a conseqüència directa o indirecta d’una imprudència temerària del propi assegurat, o quan no hi hagi hagut accident i la situació no representi un risc per a la vida o la integritat física de l’assegurat.
 7. En queden exclosos els accidents que s’esdevinguin de l’execució de qualsevol treball professional, escalada o descens des d’edificis, mobiliari urbà, ponts i construccions d’obra o metàl·liques en general, excepte en els llocs destinats a entrenaments o rocòdroms adequats.
 8. S’inclou la disciplina de bicicleta de muntanya (BTT), pero queda exclosa la bicicleta de carretera. En queden exclosos els danys materials en atropellaments o col·lisions amb vehicles de motor. Sí que hi queden inclosos els danys físics de les persones.
 9. S’exclou l’us d’embarcacions aquàtiques excepte el caiac recreatiu en aigües tranquil·les (el caiac de mar queda exclòs).
 10. Els fenòmens de la naturalesa de caràcter extraordinari (com terratrèmols, huracans o inundacions), estan coberts pel Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es), únicament dins del territori espanyo.
Des de l’1 de gener (o des del moment en què es fa l’alta com a soci del CEC) fins al 31 de desembre. L’assistència mèdica, farmacèutica i quirúrgica té un límit temporal de 12 mesos de cobertura des de la data del sinistre.