GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

Aquesta secció del Centre Excursionista de Catalunya, fundada el 1908, té per finalitat  conèixer el país, a través del seu paisatge, i estudiar-ne la flora, la fauna, la geologia i altres ciències de la natura, de manera pràctica sobre el terreny.

Aquesta secció del Centre Excursionista de Catalunya fou fundada el 7 d’agost de 1908, amb el nom de Secció de Geologia i Geografia Física, sota l’impuls dels geòlegs Mn. Norbert Font i Sagué, Lluís Marià Vidal i del químic i naturalista Francesc Novellas. A l’abril de 1968, prengué el nom actual, que s’esqueia més a les disciplines que entraven en el seu camp d’activitats.

La fundació de la Secció nasqué del desig d’aglutinar la dedicació dels socis que —ja des de la fundació del Centre fent seus els ideals dels fundadors d’unir esport i cultura— han treballat en diferents camps de la geografia, les ciències naturals, la meteorologia, la cartografia, l’espeleologia, etc., amb nombroses publicacions, cursets, excursions, viatges i altres activitats, que s’han anat desplegant al llarg dels més de cent-trenta anys d’existència de l’entitat.

Des de la fundació del Centre, grans científics han col·laborat en aquesta Secció, com ara el canonge Jaume Almera i Comas, Marià Faura i Sans, Ramon Bataller i Calatayud, Lluís Soler i Sabarís, tots dins el camp de la geologia i paleontologia; Pius Font i Quer, Joan Cadevall i Diars, Estanislau Vayreda i Vila, Cels Gomis i Mestres, Oriol de Bolòs i Capdevila, Francesc Masclans i Girvés, Josep Vigo i Bonada, dintre la botànica; Eduard Fontserè i Riba, dins el camp de la meteorologia; Francesc Carreras i Candi, Francesc Flos i Calcat i Pau Vila i Dinarés, dintre la geografia.

Actualment en la Secció hi ha actiu l’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina

L’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina

L’Equip de Recerca Botànica és la continuació del Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina que va ser constituït el dia 30 de novembre de 1986, per Núria Arnan i Castells, Josep Nuet i Badia, Narcís Rucabado i Franquesa (†) i Hilari Sanz i Gonel (†), en ocasió de l’homenatge pòstum a Ramon Pujol i Alsina, que en el Centre Excursionista de Catalunya havia dut a terme una tasca de divulgació i de sensibilització sobre el món vegetal i en especial sobre la flora alpina.

L’objectiu i la filosofia del Grup va ser crear un espai obert on conrear l’estudi de la botànica en l’àmbit de l’excursionisme i en contacte directe amb la muntanya.

L’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina, que va ser fundat per Valentí González i Josep Nuet Badia, l’any 2006, és un grup obert i especialitzat en la pràctica de l’excursionisme científic, format per socis del Centre Excursionista de Catalunya, que es dedica a conrear, comunicar i promoure la seva afició: el coneixement de les plantes i l’estudi del món vegetal, principalment dins l’àmbit geogràfic català.

Manté un ritme d’activitats setmanal, —amb la trobada botànica del dijous al local social—, mensual —amb la sortida de treball de camp— i trimestral, —amb el curs de primavera i el curs d’estiu, que es fan organitzats per l’Escola de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya.

Actualment està dirigit pels seus fundadors Valentí González —biòleg i botànic— i Josep Nuet Badia —botànic—, que actuen com a animadors i instructors del grup.

Publica un bloc (equip-recerca-botanica.blogspot.com) on comunica les seves activitats i els resultats del treball que fa.