El proper dijous 15 de juny es convoca l’Assemblea General Ordinària del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) corresponent a l’exercici 2016. L’acte assembleari es durà a terme a la sala Moragues del Born Centre de Cultura i Memòria (plaça Comercial, 12, Barcelona), a les 19:00 en primera convocatòria, i a les 19:30 en segona convocatòria, segons el següent

ORDRE DEL DIA

■ Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior

■ Lectura i aprovació, si escau, de les esmenes a la memòria del 2015

■ Lectura i aprovació, si escau, de la memòria del curs 2016 

■ Informe de la Presidència

■ Aprovació, si escau, de l’estat de comptes, balanç i liquidació del pressupost del 2016

■ Projecte Nou CEC

■ Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2017

■ Torn obert de paraules

 

Junta Directiva