Drets d’inscripció (pagament únic)

Numerari, Jove i Familiar Infantil
20€ Gratuït

Quotes de Soci del CEC

Numerari Jove Infantil Familiar
més de 25 anys (aturats -50%) de 18 a 25 anys 0 a 17 anys Cònjugue soci numerari
132€ 74€ 12€ 50€

Quotes especials

Numerari Forà Numerari Protector
Resident forà de Catalunya
97€ 250€ / Anual

Com em faig soci del CEC?

Inscripció:

  • Alta en línia aquí. En 2 minuts ja seràs soci del CEC i podràs insciure’t a totes les activitats i amb el preus exclusius per als socis.
  • Personalment, a l’àrea d’atenció al soci del Centre Excursionista de Catalunya, de dilluns a divendres de 09.30 a 13.30 i de 16.30 a 21.30.
  • Telefònicament (93.315.23.11) de dilluns a divendres de 09.30 a 13.30 i de 16.30 a 21.30.
Forma de pagament:
  • Mitjançant el web amb targeta de crèdit/dèbit.
  • Personalment: en efectiu o targeta de crèdit/dèbit.
  • La quota anual de l’any en curs es cobra en la part proporcional als dies que resten per acabar l’any.

Pagament fraccionat:

  • Prèvia sol·licitud, es pot demanar el fraccionament de la quota de soci (trimestralment).

Consentiment d’ús d’imatges

Per tal que el CEC pugui fer ús de les imatges dels socis realitzant activitats organitzades pel CEC, heu de signar aquest document d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si l’alta de soci la realitzeu a través de la pàgina web del CEC cal que feu arribar el document signat a cec@cec.cat.

Menors d’edat

Els pares o tutors dels socis menors de 18 anys han de signar aquest document d’acord amb la LO 15/1999 de Protecció de Dades Personals. Cal que feu arribar el document signat a cec@cec.cat

Per tal que el CEC pugui fer ús de les imatges dels socis menors de 18 anys realitzant activitats organitzades pel CEC, els pares o tutors d’aquests socis han de signar aquest document d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Cal que feu arribar el document signat a cec@cec.cat