NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Amb l’objectiu d’agilitzar i millorar el procés d’inscripció a les activitats i sortides per part dels socis, la Junta Directiva del Centre Excursionista de Catalunya ha decidit establir el següent procediment:

Les sortides s’obren amb un mínim de 15 dies d’antel.lació

La inscripció es tanca normalment el dijous (48 hores abans de la sortida / activitat o 72 hores en activitats que es duen a terme en diumenge). Una vegada s’ha tancat la inscripció no s’admetrà cap més inscrit que no figuri a la llista d’inscripció corresponent. Queda expressament prohibida l’acceptació de participants fora de llistes d’inscrits oficials facilitades per part de l’area d’atenció al soci. L’entitat no assumeix cap tipus de responsabilitat dels participants no inscrits en aquestes llistes.

La inscripció a les activitats (sortides i cursos) es podrà fer de diverses formes:

 • Presencialment a l’àrea d’atenció al soci, presentant necessàriament el carnet vigent del CEC, o bé  el DNI.
 • Per telèfon, mitjançant la targeta bancària (crèdit / dèbit) de la qual caldrà facilitar el seu número i la data de caducitat.
 • A través de la pàgina web del CEC (www.cec.cat), havent-se registrat prèviament seguint les instruccions que es detallen.

 Obligacions per a la inscripció / reserva:

 • Per poder inscriure’s a una activitat i per tal de poder gaudir del preu de soci s’ha d’estar al corrent de pagament de la quota de soci.
Imports inferiors a 100€: Les sortides es poden pagar en efectiu o mitjançant les targetes bancàries de circulació habitual en el mercat. Totes les inscripcions a sortides el valor de les quals no superi els 100€, s’han de pagar íntegrament en el moment d’inscriure’s.

Imports superiors a 100€. Normativa de pagaments fraccionats:

 • Per sortides de 100€ a 600€ es farà una paga i senyal no inferior al 50 %
 • Per sortides de més de 600€ es farà una paga i senyal no inferior al 30%

La inscripció s’haurà d’acabar de pagar íntegrament 7 dies naturals abans de la data de la sortida.

 • En les sortides obertes sense cost (cost 0) les despeses que se’n derivin (desplaçament,…) aniran a càrrec de cadascun dels participants, quedant exclòs qualsevol altre tipus de pagament al vocal. Serà obligatori disposar de la corresponent assegurança, raó per la qual els no socis hauran de satisfer la quantitat de 10€ a l’Àrea d’Atenció al Soci en el moment de la inscripció.
 • No socis: El preu de l’activitat per als no socis serà sempre un 25% superior al preu de soci, amb un mínim de 10€. En aquest preu hi haurà inclosa l’assegurança obligatòria d’accidents.
En cas de cancel·lació d’activitats per causa justificada, l’Area d’Atenció al soci o el vocal es posaran en contacte amb vostè 48 hores abans de l’inici. En aquest cas, es retornarà l’import que s’hagi abonat (excepte les despeses de reserves, fiances i avançaments que s’hagin hagut de realitzar i que l’entitat no hagi pogut recuperar) fins a la data en els propers 10 dies naturals. L’import es retornarà, a ser possible, a través del mateix mitjà que s’hagi efectuat el pagament.
Si un participant anul·la una inscripció a una activitat o una reserva (viatge, refugi…), ho ha de notificar verbalment el més aviat sigui possible a l’Àrea d’Atenció al Soci.

L’Àrea d’Atenció al Soci generarà acte seguit un codi d’anul·lació que vostè haurà de proporcionar per tal que es pugui fer efectiu el reemborsament que correspongui en cada cas. En funció del moment en què ho notifiqui, es tindrà dret al reemborsament de les següents quantitats:

 • Un 75% si es produeix 7 o més dies naturals abans de la sortida.
 • Un 40% si es produeix entre 4 o 6 dies abans de la sortida

No es tindrà dret a cap mena de reemborsament si la notificació es produeix menys de 72 hores abans de l’hora d’inici de la sortida.

 • Aquests retorns es materialitzaran, seguint el mateix procediment de pagament, en el termini dels 15 a 30 dies posteriors a la sortida. Passat aquest termini el CEC no està obligat a cap tipus de retorn.
 • Els imports esmentats només es podran modificar per motius de força major suficientment justificada (justificants mèdics, documentació relacionada amb la causa…) prèvia autorització de la Junta Executiva.
 • En el cas de les inscripcions fetes a través d’Internet, les devolucions s’abonaran en el mateix compte corrent (c.c.) de la inscripció el mes següent a l’anul·lació de la inscripció/reserva. L’interessat haurà de presentar el càrrec (comprovant de pagament) fet en el seu dia al banc.
El vocal responsable de l’activitat es reserva el dret d’admissió de participants en cas que com a responsable de l’activitat així ho consideri. Aquesta consideració es basarà en criteris objectius tals com l’estat físic, habilitats tècniques i/o coneixements mínims per dur a terme l’activitat amb garanties.
Els no socis podran inscriure’s a les activitats fisicoesportives en el medi natural no regulades pel decret 56/2003 en les següents condicions:

• Els no socis podran inscriure’s en les condicions funcionals i econòmiques específiques que s’estableixin per a cada activitat. L’entitat facilitarà l’assegurança adient per a l’activitat, que serà inclosa en el preu de la inscripció.

• En les activitats en què sigui necessària la inscripció prèvia per participar-hi, sempre tindran preferència els socis. Els no socis s’inscriuran en una llista d’espera que donarà pas a la inscripció definitiva, sempre que hi hagi places disponibles i que el vocal responsable de la coordinació de l’activitat així ho autoritzi.

• Les condicions de participació dels no socis són les següents:

– Activitats sense cost per als socis: En aquest cas els no socis tenen la possibilitat d’inscriure’s dues vegades a un cost mínim per cobrir l’assegurança obligada. Un cop superades les dues vegades el no soci podrà inscriure’s però a un cost de 25 euros cada vegada. Aquest pagament quedarà registrat i, després d’haver realitzat 6 sortides (pagament de 25 euros cada sortida) en un mateix any natural, se’l convidarà a fer-se soci amb la promoció fes-te soci amb la quota de soci de l’any en curs al 100% bonificat. Aquesta inscripció a l’activitat només es podrà fer a través d’atenció al soci de forma presencial o telefònica.

– Activitats amb cost per als socis: En el cas que l’activitat tingui un cost inferior a 200€ hauran s’aplicarà el principi establert en el paràgraf anterior d’activitats sense cost pels socis. En el cas que l’activitat tingui cost superior a 200€ hauran d’ abonar el valor del preu per al soci, amb el % d’ increment que es determini per a cada activitat en concepte d’assegurança i de les despeses d’ estructura del Centre.

• En les activitats sense inscripció prèvia no hi podran participar els no socis, excepte les que es realitzin a la seu social del Centre, o per invitació prèvia amb l’autorització de la Junta Directiva.

Les activitats poden resultar afectades per factors meteorològics, per l’ecosistema i per altres dificultats del medi on es desenvolupa l’activitat esportiva, motius que poden comportar certs riscos per a la garantia física i la salut de les persones practicants. Com són:

Estar exposat a les variacions climàtiques del medi natural amb canvis de temperatura, pluja, neu, descàrregues elèctriques, vent, etc…

Els propis de realitzar la marxa per terreny accidentat i desconegut.

Caigudes amb lesions a extremitats, o corporals amb lesions des de lleus a mortals segons el tipus d’accident.

El participant seguirà totes les normes de seguretat orals i escrites que els responsables de l’activitat estableixin, eximint-los de tota responsabilitat per accident o danys per incompliment d’aquestes.

L’activitat es pot desenvolupar en espais naturals, per tant es vetllarà per la conservació i protecció de la flora, la fauna i la gea (no recollir mostres de flora, de fauna o rocoses).

En el cas de que l’activitat es desenvolupi a Parcs Naturals, Nacionals o zones protegides o d’interès, es seguirà les normes establerta per l’administració competent. Caldrà disposar del permís corresponent, si s’escau, per realitzar la activitat.

Preparar que tots els elements susceptibles de generar deixalles siguin retornats al lloc adequat que disposi de contenidors especificats per matèries classificades.

No alterar la morfologia dels indrets visitats sense necessitat, sinó és per garantir la seguretat de les persones practicants.

L’impacta del nostre pas pel medi natural ha de ser el mínim possible.

El material personal adient per a practicar l’activitat serà l’indicat per la organització. El no compliment d’aquest requisit pot suposar l’exclusió del participant de l’activitat.

ASSEGURANÇA PEL SOCI/A

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DELS SOCIS

El fet de ser soci donarà dret a gaudir de l’assegurança que el CEC garanteix cada any a tots els socis pel sol fet de ser-ho. Val a dir que enguany ha ampliat lleugerament les cobertures però segueix mantenint els trets que la caracteritzen: que és de reemborsament, que permet cobrir les despeses mèdiques, de rehabilitació i farmacèutiques i triar els professionals per qui voldreu ser atesos.

Qualsevol accident, per poc important que sembli, notifiqueu-lo per telèfon en el termini màxim de 7 dies; d’aquesta manera evitareu quedar fora de la cobertura de l’assegurança: 93 301 40 83 (des de l’estranger 00 34 93 301 40 83) – Corredoria J. Tell, SL, laborables de 8 a 14 i de 15:30 a 18:30 h.

L’Assegurança del Soci en resum:

 • Està inclosa en la quota de soci del CEC. No té un cost addicional.
 • L’assegurança del CEC és de reemborsament. Això vol dir que nosaltres haurem d’incórrer en totes les despeses d’entrada i que obtindrem un reintegrament per transferència a posteriori.
 • Podrem escollir els professionals i els centres on volem ser atesos; només hem de conservar tota la informació sanitària relacionada amb l’accident.
 • Es cobreixen les despeses mèdiques, de farmàcia i de fisioteràpia amb prescripció del metge relacionades amb l’accident, a partir d’una franquícia de 60 €, que correrà a càrrec de l’accidentat, i fins a 6.000 €.
Assegurança pel soci del centre excursionista de catalunya
Tots els socis del Centre Excursionista de Catalunya, pel fet de ser-ne i d’estar al corrent del pagament, estan coberts per aquesta assegurança d’accidents en les condicions i amb les excepcions que s’esmenten.
Tot el món, excepte les zones polars i les muntanyes superiors a 6.000 m.
 • Els accidents esdevinguts de la pràctica esportiva en les activitats organitzades pel CEC; la cobertura inclou el desplaçament in itinere.
 •  Els accidents esdevinguts de la pràctica esportiva en les activitats a títol personal de les disciplines pròpies del CEC. En aquests cas no es cobreixen els accidents en desplaçament in itinere.
 • Els accidents que portin com a conseqüència despeses de curació, recerca i salvament, la invalidesa permanent o la mort.
 • S’entén com a accident tota lesió corporal que sigui consequència d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la voluntat de l’assegurat
 • Els fenòmens de la naturalesa.
 • Les insolacions, congelacions i altres efectes de la climatologia, així com les picades d’insectes i les mossegades d’animals i també el mal agut de muntanya (MAM) o mal d’alçada es cobreixen sempre que es produeixin com a conseqüència d’un accident.
En cas de mort………………………………………………………….. 3.000 €

Incapacitat permanent (segons barems) ……………………… 6.000 €

Assistència en centres de lliure elecció…………………………. 6.000 €

Assistència en centres concertats……………………………….. Ilimitada

Franquícia (a cobrir per part de l’assegurat)………………………. 60 €

Recerca i salvament: S’inclouen les despeses de recerca i salvament de l’assegurat com a conseqüència d’un accident garantit a l’entorn de la muntanya o quan, sense haver-hi accident, la situació suposi un risc imminent per la vida o la integritat física de l’assegurat. Límit de 6.000 €.

La cobertura es limita a les activitats de senderisme, sempre i quan siguin organitzades pel CEC. Els desplaçaments queden inclosos en aquest cas. Les garanties són les següents:

En cas de mort………………………………………………………….. 1.500 €

Incapacitat permanent (segons barems) ……………………… 6.000 €

Recerca i salvament:

S’inclouen les despeses de recerca i salvament de l’assegurat com a conseqüència d’un accident garantit a l’entorn de la muntanya. Límit de 600 € (10 % del capital d’incapacitat).

 • Dins de la cobertura de despeses sanitàries per accident s’inclouen les despeses originades per l’adquisició i implantació de la primera pròtesi ortopèdica , dental, auditiva u òptica, amb un màxim de 300 €.
 • Adquisició de cadira de rodes fins un màxim de 600 €.
 1. En queden expressament exclosos els sinistres no comunicats a la companyia d’assegurances en el termini de 7 dies, excepte que la gravetat del sinistre o la falta de mitjans disponibles ho justifiquin.
 2. En queden exclosos els processos de sobrecàrregues musculars o articulars i les tendinitis no traumàtiques.
 3. La malaltia comuna, fins i tot quan es manifesta fent alguna de les activitats cobertes.
 4. En queden expressament exclosos els accidents esdevinguts en desplaçaments amb transport públic o privat al lloc de la pràctica esportiva en el cas d’activitats no organitzades pel CEC. En qualsevol cas queden coberts els accidents esdevinguts en l’entorn de la muntanya, així com en els mitjans de transport necessaris per a la pràctica esportiva (remuntadors, trens cremallera i telefèrics.
 5. Els accidents que puguin produir durant la pràctica de qualsevol activitat no pròpia del CEC, especialment els esdevinguts durant el pilotatge d’aeronaus o la pràctica de vol sense motor, parapent, ala delta o paracaigudisme.
 6. En queden excloses les operacions de rescat, recerca o salvament que s’hagin produït com a conseqüència directa o indirecta d’una imprudència temerària del propi assegurat, o quan no hi hagi hagut accident i la situació no representi un risc per a la vida o la integritat física de l’assegurat.
 7. En queden exclosos els accidents que s’esdevinguin de l’execució de qualsevol treball professional, escalada o descens des d’edificis, mobiliari urbà, ponts i construccions d’obra o metàl·liques en general, excepte en els llocs destinats a entrenaments o rocòdroms adequats.
 8. S’inclou la disciplina de bicicleta de muntanya (BTT), pero queda exclosa la bicicleta de carretera. En queden exclosos els danys materials en atropellaments o col·lisions amb vehicles de motor. Sí que hi queden inclosos els danys físics de les persones.
 9. S’exclou l’us d’embarcacions aquàtiques excepte el caiac recreatiu en aigües tranquil·les (el caiac de mar queda exclòs).
 10. Els fenòmens de la naturalesa de caràcter extraordinari (com terratrèmols, huracans o inundacions), estan coberts pel Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es), únicament dins del territori espanyo.
Des de l’1 de gener (o des del moment en què es fa l’alta com a soci del CEC) fins al 31 de desembre. L’assistència mèdica, farmacèutica i quirúrgica té un límit temporal de 12 mesos de cobertura des de la data del sinistre.