La Junta Electoral fa saber:

1r) Que després d’haver estat exposades les llistes de socis amb dret a elegir i a ser elegits, per temini legal de set dies, entre els dies 6 i 14 de febrer del 2017, sense que hi hagi hagut cap impugnació ni solicitut d’esmena, han quedat definitivament aprovades.

2n) Que a la secretaria del Centre queda dipositat un exemplar de cada una d’elles per a consulta de qualsevol soci.

3r) A partir del dia 15 de febrer del 2017 i fins el dia 23 de febrer del 2017 es podran presentar les candidatures per a cobrir els càrrecs convocats.

4t) La presentació s’haurà de fer en mà i per escrit, a la seu del Centre, o per qualsevol altre mitjà que en permeti prova fefaent.

5è) Cada candidatura haurà de presentar tants aspirants com càrrecs a cobrir, indicant aquell al que aspira cada un d’ells.

6è) Es recorda que els càrrecs convocats són els següents: President, dos Sots Presidents, un Secretari, un Tresorer i sis vocals)

JOAN B. GABARRÓ i FERRER
DNI 46104157-J

MIQUEL GUARRO i ROVIRA
DNI 38032154-K

FRANCESC QUINTANA i RUBIO
DNI-43407235-W