Préstec de Material - Centre Excursionista de Catalunya

Préstec de material de muntanya

HORARI

Préstec i retorn de material:

Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00h.

El sistema de préstec es gestiona a través d’un sistema de prereserves que dóna agilitat al servei i assegura que tothom podrà gaudir sempre de material.

Per fer la prereserva de material haureu d’enviar un correu a: material@cec.cat

Per recollir-lo, haureu d’anar a la Seu social del Centre: C/ del Paradís 10, 08002, Barcelona.

No hi ha servei fora dels horaris establerts. Si per motius excepcionals necessites fer ús del servei fora de l’horari contacta amb nosaltres a material@cec.cat.

MATERIAL

Preus

CAP DE SETMANA SETMANA FIANÇA
PACK NEU (arva* + pala + sonda) 15 € 30 € 50 €
PACK HIVERNAL (piolet + grampons + casc + arva* + pala + sonda) 25 € 50 € 90 €
PACK FERRADA (casc + arnès + dissipador + cinta + mosquetó ) 15 € 30 € 50 €
PIOLET 5 € 10 € 20 €
GRAMPONS 5 € 10 € 20 €
RAQUETES DE NEU 10 € 20 € 30 €
DISSIPADOR 5 € 10 € 30 €
CASC 5 € 10 € 20 €
ARNÈS 5 € 10 € 30 €
REMS MARXA AQUÀTICA 5 € 10 € 30 €
REMS MARXA AQUÀTICA (lloguer de temporada, juny-octubre) 25 € 25 € 30 €
BASTONS MARXA NÒRDICA 4 € 8 € 10 €

 

*L’arva no inclou piles

NORMATIVA SOBRE EL PRÉSTEC DEL MATERIAL DE MUNTANYA

El préstec de material de muntanya és exclusiu per als socis del Centre Excursionista de Catalunya o persones inscrites a un curs organitzat per l’entitat. Per gaudir d’aquets servei cal estar al corrent de pagament del rebut vigent així com de qualsevol quota extraordinària aprovada per l’Assemblea de socis o estar inscrits a qualsevol curs de l’Escola de Muntanya del CEC.

El personal del servei, en el mateix moment de lliurar el material, determinarà la data límit de retorn del material i la devolució de la fiança. Aquest no podrà autoritzar, en cap cas, un préstec superior a 15 dies consecutius. Els casos excepcionals els resoldrà la Junta Directiva.

El no retorn del material en la data fixada implicarà una sanció econòmica de 3 € per ítem i dia de retard, a més de la suspensió del soci/a en el servei de préstec de material de l’entitat.

El soci té el dret i el deure de comprovar l’estat del material en el moment de recollir- lo. No s’acceptaran reclamacions després de la seva recollida. El mal ús o pèrdua del material serà motiu de retenció de TOTA LA FIANÇA dipositada. El cost de la restitució o reparació del material anirà a càrrec del soci. Si el preu de compra o de la reparació del material supera la fiança dipositada, el soci estarà obligat a abonar la diferència.

Les fiances caduquen als tres mesos.

Les activitats oficials del Centre Excursionista de Catalunya tenen preferència en el préstec de material, sempre que es notifiquin amb 15 dies d’antelació. Les condicions del préstec o lloguer les determinarà la Junta Directiva.

El Centre Excursionista de Catalunya no es farà responsable dels accidents que es puguin produir amb l’ús del material. Aquesta normativa i la llista de preus serà exposada a la dependència del servei de préstec de material.

La utilització del servei de préstec de material implica l’acceptació d’aquesta normativa. El responsable del servei té l’obligació de fer complir aquesta normativa.

Qualsevol cas no previst en aquesta normativa serà resolt per la Junta Directiva.

Fes-te soci!
X