Procediments - Centre Excursionista de Catalunya

Procediments

Normativa d'inscripcions

Amb l’objectiu d’agilitzar i millorar el procés d’inscripció a les activitats i sortides per part dels socis, la Junta Directiva del Centre Excursionista de Catalunya ha decidit establir el següent procediment:
Obertura / Termini

Les sortides s’obren amb un mínim de 15 dies d’antel.lació

La inscripció es tanca normalment el dijous (48 hores abans de la sortida / activitat o 72 hores en activitats que es duen a terme en diumenge). Una vegada s’ha tancat la inscripció no s’admetrà cap més inscrit que no figuri a la llista d’inscripció corresponent. Queda expressament prohibida l’acceptació de participants fora de llistes d’inscrits oficials facilitades per part de l’area d’atenció al soci. L’entitat no assumeix cap tipus de responsabilitat dels participants no inscrits en aquestes llistes.

Forma d’inscripció / reserva

La inscripció a les activitats (sortides i cursos) es podrà fer de diverses formes:

 • Presencialment a l’àrea d’atenció al soci, presentant necessàriament el carnet vigent del CEC, o bé el DNI.
 • Per telèfon, mitjançant la targeta bancària (crèdit / dèbit) de la qual caldrà facilitar el seu número i la data de caducitat.
 • A través de la pàgina web del CEC, havent-se registrat prèviament seguint les instruccions que es detallen.
Obligacions per a la inscripció / reserva:

 • Per poder inscriure’s a una activitat i per tal de poder gaudir del preu de soci s’ha d’estar al corrent de pagament de la quota de soci.
Pagaments

Imports inferiors a 100€:

Les sortides es poden pagar en efectiu o mitjançant les targetes bancàries de circulació habitual en el mercat. Totes les inscripcions a sortides el valor de les quals no superi els 100€, s’han de pagar íntegrament en el moment d’inscriure’s.

Imports superiors a 100€. Normativa de pagaments fraccionats:

 • Per sortides de 100€ a 600€ es farà una paga i senyal no inferior al 50 %
 • Per sortides de més de 600€ es farà una paga i senyal no inferior al 30%
La inscripció s’haurà d’acabar de pagar íntegrament 7 dies naturals abans de la data de la sortida.

 • En les sortides obertes sense cost (cost 0) les despeses que se’n derivin (desplaçament,…) aniran a càrrec de cadascun dels participants, quedant exclòs qualsevol altre tipus de pagament al vocal. Serà obligatori disposar de la corresponent assegurança, raó per la qual els no socis hauran de satisfer la quantitat de 10€ a l’Àrea d’Atenció al Soci en el moment de la inscripció
 • No socis: El preu de l’activitat per als no socis serà sempre un 25% superior al preu de soci, amb un mínim de 10€. En aquest preu hi haurà inclosa l’assegurança obligatòria d’accidents.
Cancel·lació d'activitats

En cas de cancel·lació d’activitats per causa justificada, l’Area d’Atenció al soci o el vocal es posaran en contacte amb vostè 48 hores abans de l’inici. En aquest cas, es retornarà l’import que s’hagi abonat (excepte les despeses de reserves, fiances i avançaments que s’hagin hagut de realitzar i que l’entitat no hagi pogut recuperar) fins a la data en els propers 10 dies naturals. L’import es retornarà, a ser possible, a través del mateix mitjà que s’hagi efectuat el pagament.

Anul·lació d'inscripcions o reserves

Si un participant anul·la una inscripció a una activitat o una reserva (viatge, refugi…), ho ha de notificar verbalment el més aviat sigui possible a l’Àrea d’Atenció al Soci.

L’Àrea d’Atenció al Soci generarà acte seguit un codi d’anul·lació que vostè haurà de proporcionar per tal que es pugui fer efectiu el reemborsament que correspongui en cada cas. En funció del moment en què ho notifiqui, es tindrà dret al reemborsament de les següents quantitats:

 • Un 75% si es produeix 7 o més dies naturals abans de la sortida.
 • Un 40% si es produeix entre 4 o 6 dies abans de la sortida.
No es tindrà dret a cap mena de reemborsament si la notificació es produeix menys de 72 hores abans de l’hora d’inici de la sortida.

 • Aquests retorns es materialitzaran, seguint el mateix procediment de pagament, en el termini dels 15 a 30 dies posteriors a la sortida. Passat aquest termini el CEC no està obligat a cap tipus de retorn.
 • Els imports esmentats només es podran modificar per motius de força major suficientment justificada (justificants mèdics, documentació relacionada amb la causa…) prèvia autorització de la Junta Executiva.
 • En el cas de les inscripcions fetes a través d’Internet, les devolucions s’abonaran en el mateix compte corrent (c.c.) de la inscripció el mes següent a l’anul·lació de la inscripció/reserva. L’interessat haurà de presentar el càrrec (comprovant de pagament) fet en el seu dia al banc.
Drets d'admissió

El vocal responsable de l’activitat es reserva el dret d’admissió de participants en cas que com a responsable de l’activitat així ho consideri. Aquesta consideració es basarà en criteris objectius tals com l’estat físic, habilitats tècniques i/o coneixements mínims per dur a terme l’activitat amb garanties.

Inscripció de no socis a les activitats oficials de voluntaris

Els no socis podran inscriure’s a les activitats fisicoesportives en el medi natural no regulades pel decret 56/2003 en les següents condicions:

 • Els no socis podran inscriure’s en les condicions funcionals i econòmiques específiques que s’estableixin per a cada activitat. L’entitat facilitarà l’assegurança adient per a l’activitat, que serà inclosa en el preu de la inscripció.
 • En les activitats en què sigui necessària la inscripció prèvia per participar-hi, sempre tindran preferència els socis. Els no socis s’inscriuran en una llista d’espera que donarà pas a la inscripció definitiva, sempre que hi hagi places disponibles i que el vocal responsable de la coordinació de l’activitat així ho autoritzi.
 • Les condicions de participació dels no socis són les següents:
  1. Activitats sense cost per als socis: En aquest cas els no socis tenen la possibilitat d’inscriure’s dues vegades a un cost mínim per cobrir l’assegurança obligada. Un cop superades les dues vegades el no soci podrà inscriure’s però a un cost de 25 euros cada vegada. Aquest pagament quedarà registrat i, després d’haver realitzat 6 sortides (pagament de 25 euros cada sortida) en un mateix any natural, se’l convidarà a fer-se soci amb la promoció fes-te soci amb la quota de soci de l’any en curs al 100% bonificat. Aquesta inscripció a l’activitat només es podrà fer a través d’atenció al soci de forma presencial o telefònica.
  2. Activitats amb cost per als socis: En el cas que l’activitat tingui un cost inferior a 200€ hauran s’aplicarà el principi establert en el paràgraf anterior d’activitats sense cost pels socis. En el cas que l’activitat tingui cost superior a 200€ hauran d’ abonar el valor del preu per al soci, amb el % d’ increment que es determini per a cada activitat en concepte d’assegurança i de les despeses d’ estructura del Centre.
 • En les activitats sense inscripció prèvia no hi podran participar els no socis, excepte les que es realitzin a la seu social del Centre, o per invitació prèvia amb l’autorització de la Junta Directiva.
Document de Responsabilitat Compartida

Aquí pots descarregar-te el document de Responsabilitat Compartida [PDF]

Consideracions


Les activitats poden resultar afectades per factors meteorològics, per l’ecosistema i per altres dificultats del medi on es desenvolupa l’activitat esportiva, motius que poden comportar certs riscos per a la garantia física i la salut de les persones practicants. Com són:

 • Estar exposat a les variacions climàtiques del medi natural amb canvis de temperatura, pluja, neu, descàrregues elèctriques, vent, etc…
 • Els propis de realitzar la marxa per terreny accidentat i desconegut.
 • Caigudes amb lesions a extremitats, o corporals amb lesions des de lleus a mortals segons el tipus d’accident.
El participant seguirà totes les normes de seguretat orals i escrites que els responsables de l’activitat estableixin, eximint-los de tota responsabilitat per accident o danys per incompliment d’aquestes.

L’activitat es pot desenvolupar en espais naturals, per tant es vetllarà per la conservació i protecció de la flora, la fauna i la gea (no recollir mostres de flora, de fauna o rocoses).

En el cas de que l’activitat es desenvolupi a Parcs Naturals, Nacionals o zones protegides o d’interès, es seguirà les normes establerta per l’administració competent. Caldrà disposar del permís corresponent, si s’escau, per realitzar la activitat.

Preparar que tots els elements susceptibles de generar deixalles siguin retornats al lloc adequat que disposi de contenidors especificats per matèries classificades.

No alterar la morfologia dels indrets visitats sense necessitat, sinó és per garantir la seguretat de les persones practicants.

L’impacte del nostre pas pel medi natural ha de ser el mínim possible.

El material personal adient per a practicar l’activitat serà l’indicat per la organització. El no compliment d’aquest requisit pot suposar l’exclusió del participant de l’activitat.
Fes-te soci!
X