Procediments - Centre Excursionista de Catalunya

Consideracions


Les activitats poden resultar afectades per factors meteorològics, per l’ecosistema i per altres dificultats del medi on es desenvolupa l’activitat esportiva, motius que poden comportar certs riscos per a la garantia física i la salut de les persones practicants. Com són:

  • Estar exposat a les variacions climàtiques del medi natural amb canvis de temperatura, pluja, neu, descàrregues elèctriques, vent, etc…
  • Els propis de realitzar la marxa per terreny accidentat i desconegut.
  • Caigudes amb lesions a extremitats, o corporals amb lesions des de lleus a mortals segons el tipus d’accident.
El participant seguirà totes les normes de seguretat orals i escrites que els responsables de l’activitat estableixin, eximint-los de tota responsabilitat per accident o danys per incompliment d’aquestes.

L’activitat es pot desenvolupar en espais naturals, per tant es vetllarà per la conservació i protecció de la flora, la fauna i la gea (no recollir mostres de flora, de fauna o rocoses).

En el cas de que l’activitat es desenvolupi a Parcs Naturals, Nacionals o zones protegides o d’interès, es seguirà les normes establerta per l’administració competent. Caldrà disposar del permís corresponent, si s’escau, per realitzar la activitat.

Preparar que tots els elements susceptibles de generar deixalles siguin retornats al lloc adequat que disposi de contenidors especificats per matèries classificades.

No alterar la morfologia dels indrets visitats sense necessitat, sinó és per garantir la seguretat de les persones practicants.

L’impacte del nostre pas pel medi natural ha de ser el mínim possible.

El material personal adient per a practicar l’activitat serà l’indicat per la organització. El no compliment d’aquest requisit pot suposar l’exclusió del participant de l’activitat.
Fes-te soci!
X